transport

[ˈtrænspɔːt] [ˈtrænspɔːrt]

n. 运输,运送;交通工具,运输方式;交通运输系统;(运送部队、给养等的)运输船,运输机;强烈的感情,狂喜;<史>流放犯

v. (用交通工具)运输,运送;(以自然方式)运输,传播;使产生身临其境的感觉;流放,放逐(犯人);使狂喜,使(某人)充满强烈情感(尤指快乐)

[ 复数:transports 第三人称单数:transports 现在分词:transporting 过去式:transported 过去分词:transported]

  字母排序
  A
  B
  C
  D
  E
  F
  G
  H
  I
  J
  K
  L
  M
  N
  O
  P
  Q
  R
  S
  T
  U
  V
  W
  X
  Y
  Z
  2023-04-02 08:52:27 2023-04-02 10:36:50 2023-04-02 10:04:53 2023-04-02 10:11:03 2023-04-02 09:25:50 2023-04-02 09:17:32 2023-04-02 09:14:25 2023-04-02 09:57:36 2023-04-02 10:25:40 2023-04-02 10:03:16 2023-04-02 09:50:05 2023-04-02 09:14:48 2023-04-02 09:55:47 2023-04-02 08:24:11 2023-04-02 09:50:26 2023-04-02 08:57:54 2023-04-02 09:07:20 2023-04-02 10:28:46 2023-04-02 08:55:24 2023-04-02 10:16:09