pink

[pɪŋk] [pɪŋk]

adj. 粉红色的;(因窘迫、愤怒或剧烈活动而)脸色发红的;同性恋的;<非正式,贬>左倾的;石竹科的;兴奋的(tickled pink)

n. 粉红色;粉红色衣服或衣料;<非正式>粉红色葡萄酒;石竹;<史>尖尾帆船;满面红光,容光焕发(in the pink (of));粉红色桌球;<旧>微黄颜料;<非正式>左倾的人;<旧>精英,典范

v. <英>(车辆引擎)发响爆声,爆震;变成粉红色;<澳新>(贴身地)剪(羊毛);剪成锯齿状;<罕>(用武器或投掷物)刺,戳,扎;嘲笑,批评;<古>装饰

【名】 (Pink)(美、英、加、德、菲)平克(人名)

[ 复数:pinks 第三人称单数:pinks 现在分词:pinking 过去式:pinked 过去分词:pinked]

  字母排序
  A
  B
  C
  D
  E
  F
  G
  H
  I
  J
  K
  L
  M
  N
  O
  P
  Q
  R
  S
  T
  U
  V
  W
  X
  Y
  Z
  2023-04-02 10:51:31 2023-04-02 08:48:28 2023-04-02 10:44:53 2023-04-02 09:07:10 2023-04-02 10:02:31 2023-04-02 09:31:35 2023-04-02 10:56:26 2023-04-02 09:45:02 2023-04-02 08:49:10 2023-04-02 09:18:51 2023-04-02 09:25:49 2023-04-02 10:50:01 2023-04-02 09:32:37 2023-04-02 10:40:47 2023-04-02 09:42:35 2023-04-02 10:27:08 2023-04-02 11:13:17 2023-04-02 11:11:53 2023-04-02 11:08:52 2023-04-02 10:12:39