firm

[fɜːm] [fɜːrm]

n. 公司,商行;(以顾问医师为首的)医务小组;<英,非正式>(敌视敌对球队球迷的)球迷俱乐部,球迷联盟

adj. 结实的,坚硬的;牢固的,稳固的;坚定的,坚决的;强有力的;牢牢掌控的;坚挺的;确切的,可靠的;严厉的,强硬的

v. 使强壮,使坚实;坚挺,稳步上涨;敲定

adv. 坚定地,坚决地

[ 复数:firms 第三人称单数:firms 现在分词:firming 过去式:firmed 过去分词:firmed 比较级:firmer 最高级:firmest]

  字母排序
  A
  B
  C
  D
  E
  F
  G
  H
  I
  J
  K
  L
  M
  N
  O
  P
  Q
  R
  S
  T
  U
  V
  W
  X
  Y
  Z
  2023-04-02 09:23:47 2023-04-02 08:39:41 2023-04-02 09:09:56 2023-04-02 09:28:22 2023-04-02 09:32:00 2023-04-02 09:44:07 2023-04-02 08:07:11 2023-04-02 10:03:10 2023-04-02 09:52:13 2023-04-02 09:30:45 2023-04-02 08:07:38 2023-04-02 08:17:39 2023-04-02 09:18:13 2023-04-02 08:30:00 2023-04-02 08:22:41 2023-04-02 10:12:01 2023-04-02 10:19:53 2023-04-02 10:33:55 2023-04-02 09:40:57 2023-04-02 10:06:10